YAKIN MAJU SENTOSA, PT

  Alamat

Komplek Ruko Majapahit, Jl. Majapahit 339 Kav. D, Semarang

  Telepon

Phone : 024 - 670 - 3991 ; 670 - 3992 ; 670 - 3993
Fax : 024 - 670 - 2280

  Website